GEODETA Baczyn - Agnieszka Bobek

Nasza firma została założona w 2009 roku, świadczymy usługi geodezyjne oraz kartograficzne. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w przeciągu siedmiu lat potrafimy podejść do każdej sprawy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych, urzędów jak również przedsiębiorstw. Usługi geodezyjne wykonujemy głównie na obszarze województwa małopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nasz ofertą świadczoną przez geodetę Agnieszke Bobek.

usługi geodezyjne Małopolska

Gdzie świadczymy usługi

Nasze usługi geodezyjne wykonujemy w okolicach miast:

 • Sucha Beskidzka
 • Myślenice
 • Wadowice
 • Sułkowice
a także obejmują powiat: suski, myślenicki i wadowicki.

mapa geodezyjna

Wykonane usługi geodezyjne:

  Usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe pod inwestycje
 • pomiary powykonawcze do zakończenia inwestycji
 • podział nieruchomości
 • ustalenia przebiegu granic
 • mapy z ustaleniem służebności gruntowych
 • inne mapy geodezyjne do celów prawnych
 • wytyczanie obiektów budowlanych oraz podziemnego uzbrojenia terenu
geodezyjna obsługa budowy mostu w Sidzinie

  Usługi geodezyjne dla firm:

 • geodezyjna obsługa budowy mostu w Sidzinie oraz wykonanie mapy do odbioru wymienionego mostu
 • geodezyjna obsługa budowy umocnień brzegów rzeki Stryszawka przy targowisku w Suchej Beskidzkiej oraz wykonanie mapy powykonawczej tych umocnień
 • inwentaryzacja powykonawcza telekomunikacyjnej linii kablowej na odcinku Harbutowice-Zembrzyce

Zakres świadczonych usług

Mapy do celów projektowych

Wykonywane przez nas mapy do celów projektowych są rodzajem mapy geodezyjnej. To jeden z pierwszych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej. Na mapie wykonywany jest plan zagospodarowania działki oraz projekt techniczny inwestycji.

Mapa geodezyjna do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę w celu sprawdzenia aktualności mapy zasadniczej na obszarze projektowanego obiektu, a także w jego okolicy. W przypadku jakichkolwiek zmian, konieczne jest naniesienie ich na mapę zasadniczą. Na podstawie dokumentacji oraz pomiarów nanoszone są zmiany w konfiguracji terenu, aktualnym stanie zagospodarowania działki czy też istniejących elementów sieci uzbrojenia terenu oraz roślinności, krawężników, ogrodzeń, skarp, studni itd.

Mapa inwentaryzacji powykonawczej

W naszych usługach geodezyjnych znajduje się także sporządzanie map inwentaryzacji powykonawczej. Jest to dokument poświadczający ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie kartograficznym i geodezyjnym. Po wytyczeniu i wykonaniu obiektu budowlanego, konieczna jest kontrola jego prawidłowego usadowienia na gruncie.

Mapa powykonawcza jest kopią mapy zasadniczej, na której jednoznacznie przedstawiony został przedmiot inwentaryzacji powykonawczej. Stanowi również jeden podstawowych elementów niezbędnych w procesie zabiegania o pozwolenie na jego użytkowanie. Aktualizacja rejestru budynków i gruntów jest niezbędna w przypadku inwentaryzacji, ponieważ w wyniku zabudowy sposób użytkowania gruntu zmienia się. Mapy inwentaryzacji powykonawczej wymagane są również przez instytucje branżowe, w odpowiednim dla administrowanego zakresu sieci uzbrojenia podziemnego.

Geodezyjne wyznaczenie w terenie

Oferowane przez nas geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie przeznaczone jest do przestrzennego usytuowania ich, zgodnie z aktualnym projektem budowlanym. W ten sposób zachowane zostaje przewidziane w projekcie położenie wybranych obiektów, względem innych istniejących i wznoszących się elementów, a także względem granic nieruchomości.

  Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia podlegają:
 • obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę
 • przyłącza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. wodociągowe czy kanalizacyjne
Na drodze decyzji administracyjnej, określony organ administracji architektoniczno-budowlanej ma możliwość nałożenia powyższego obowiązku również względem obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości czy też podział działki rolnej polega na wydzieleniu z nich części przez właściciela dotychczasowego na rzecz nowego. Geodeta dokonuje go na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, za wyjątkiem podziału dokonywanego z urzędu przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.

Kluczowym etapem postępowania jest zbadanie jego zgodności z ustaleniami MPZP, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowienie o opinii pozytywnej jest podstawą do opracowania projektu podziału. Zajmujemy się jego sporządzeniem a następnie przekazujemy dokumenty do kontroli ich zgodności oraz prawomocności w PODGiK, czyli Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości pozwala na wprowadzenie jego wyników do ewidencji gruntów i budynków.

Wyznaczenie granic nieruchomości

W naszej ofercie usług geodezyjnych znajduje się wyznaczenie granic nieruchomości. Celem wyznaczenia granic nieruchomości jest ustalenie ich przebiegu w terenie, a także rozgraniczenie oraz wznowienie punktów granicznych. Konieczne jest również sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Procedura wyznaczenia granic polega na określeniu przez geodetę położenia punktów oraz linii granicznych, a także utrwaleniu ich znakami graficznymi na gruncie. Rozgraniczenie natomiast wykonuje się w przypadku sporu pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości, a także podczas planowania inwestycji związanej z położeniem nieruchomości. Procedura wznowienia granic nieruchomości dotyczy starych, przesuniętych lub zatartych granic prawnych, których współrzędne zostały już wcześniej ustalone.

Mapy do celów prawnych

Wykonywane przez nas mapy do celów prawnych są opracowaniem kartograficznym, przedstawiającym istniejące i ewentualnie projektowane granice nieruchomości. Są one również uzupełniane o wybrane dane z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Są tam zawarte odpowiednie pieczęcie, podpisy oraz klauzule urzędowe.

  Wyróżnić można:
 • mapy nieruchomości w granicach istniejących, w formie wypisów i wyrysów z ewidencji. Służą m.in. do wykupu, wywłaszczenia, przekazania, sprzedaży, założenia KW;
 • mapy podziału np. działki;
 • mapy scalenia i podziału;
 • mapy do celów sądowych, które służą do stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustalenia służebności.

Kontakt

Potrzebny Ci geodeta Sucha Beskidzka, geodeta Myślenice, geodeta Wadowide, a może geodeta Sułkowice? Jeśli tak, skorzystaj z naszych usług! Pracujemy głównie w terenie, przez cztery dni w tygodniu, natomiast w każdą środę jesteśmy dostępni w biurze w Baczynie.

Godziny otwarcia:

Środa: 9.00-15.00
Inny termin spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.